• Az ön kosara üres!

Adatvédelmi tájékoztató

 

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
 
A jelen Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza az Forever Living Products Magyarország Kft. (továbbiakban: FLP) – mint adatkezelő– által üzemeltetett www.flpshop.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül történő adatkezelés szabályait.
 
Adatkezelő adatai:
Forever Living Products Magyarország Kft.
székhelye: 1184 Budapest, Nefelejcs utca 9-11.,
levelezési cím: 1439 Budapest, Pf.:745.
Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@foreverliving.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-567682
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 12239818-2-43,
 
 
A cookie-val (süti) kapcsolatos részletes adatkezelési szabályokokról Adatkezelő külön tájékoztatóban rendelkezik, amely a https://www.flpshop.hu/cookie-suti-tajekoztato linken közvetlenül is elérhető.
 
 1. Értelmező rendelkezések
 
Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendelet - a továbbiakban: GDPR - 4. cikkében foglaltak alapján:
-           személyes adat: „Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.” [GDPR 4. cikk 1. pont]
-           adatkezelés: “A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.” [GDPR 4. cikk 2. pont]
-           adatkezelő: „Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.” [GDPR 4. cikk 7. pont]
-           az érintett hozzájárulása: „az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez” [GDPR 4. cikk 11. pont]
 
 1. Adatkezelés célja és jogalapja
FLP a személyes adat felvételét és kezelését kizárólag érintett hozzájárulásával a vonatkozó jogszabályi előírások szerint végzi. FLP a tevékenységéhez fűződő és az általa nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatkezelései a GDPR 6. cikk, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján – elsődlegesen önkéntes hozzájáruláson alapulnak.
Az Ön személyes adatait az alábbi célból kezelhetjük:
 
-           Regisztráció és Üzleti Partneri jogviszony létesítése céljából
Amennyiben Ön üzleti partnerként regisztrál, a külön adatvédelmi nyilatkozat önkéntes és tájékozott elfogadásával és annak aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait kezeljük. Ebben az esetben, azért van szükségünk az Ön által megadott személyes adatokra, hogy a Szolgáltatásunkat, melyet Ön, mint üzleti partner igénybe kíván venni, teljesíteni tudjuk. [adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk a), c) és f) pontok] Az adatkezelés célja továbbá a Weboldalon történő vásárlás sikeres elősegítése és támogatása, üzleti partnereivel való folyamatos kapcsolttartás, továbbá hírlevelek, tájékoztatók küldése és üzleti partnerek folyamatos tájékoztatása FLP termékeiről, eseményeiről.
-           Kapcsolatfelvétel céljából.
Amennyiben Ön nem regisztrált üzleti partnere FLP-nek és bármely elérhetőségünkön felkeresi az Adatkezelőt, különösen abból a célból, hogy konkrét információkat kérjen, különösen termékeinek, szolgáltatásainkra vonatkozóan, vagy észrevételt tegyen illetve intézkedések megtételét kérje. Az ilyen megkeresései a GDPR 32 preambulumbekezdése alapján az adatkezeléshez történő egyértelmű hozzájárulásnak minősül. [adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk a), c) és f) pontok alapján].
 1. Adatkezelő által kezelt személyes adatok
 
Az Ön által kapcsolatfelvétel esetén az Adatkezelő által kezelt személyes adatok:
-           név, email cím és minden olyan személyes adatnak minősülő adat, melyet Ön a kapcsolatfelvétel során az Adatkezelőnek megad.
 
A regisztrációhoz kötött vásárlás és üzleti partneri jogviszony létesítése esetén Adatkezelő által kezelt személyes adatok
-           név, email cím, lakcím, adóazonosító jel, születési hely és idő, Forever Üzleti Partneri azonosítószám, családi állapot
 
 1. Adatkezelés időtartama
Kapcsolatfelvétel esetén: az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag addig kezeljük ameddig arra az adatkezelés céljából szükség van például annak érdekében, ha kapcsolatfelvétel esetén az Adatkezelő valamilyen intézkedést, tájékoztatást tegyen meg az Ön érdekében.
Regisztráció és Üzleti Partneri jogviszony létesítése esetén: Üzleti partnerek személyes adatait az üzleti partnerek regisztrációja során általa elfogadott külön adatvédelmi nyilatkozat alapján kezeljük mindaddig, ameddig Üzleti partner jogviszonya fennáll, valamint külön meghatározott adatok tekintetében, ameddig arra Adatkezelőnek adatkezelői jogos érdek fennáll, így szerződéses jogok és kötelezettségek vagy jogszabályi kötelezettségek teljesítése okán.
Ammenyiben a Forever Üzleti Partner 3 évet meghaladóan inaktív, úgy Adatkezelő érintett egyidejű értesítésével jogosult az adatok törlésére.
 1. Hozzáférés a személyes adatokhoz
Kapcsolatfelvétel esetén a személyes adatokat FLP ügyfélszolgálati munkatársai ismerhetik meg.
A regisztrált üzleti partnerek személyes adatait FLP illetékes munkatársai ismerhetik meg, továbbá az üzleti partneri megállapodás alapján továbbításra került FLP anyavállalatának Forever Living Products, L.L.C (7501 E. McCormick Parkway, Scottsdale, Arizona 85258).
Tekintettel arra, hogy USA megfelelőségi határozattal rendelkezik az EU polgárainak védelme az USA-ba továbbított személyes adataikra vonatkozóan létrejött EU Bizottsági határozat alapján (Bizottság (EU) 2016/1250 végrehajtási határozat), így az USA-ban FLP anyavállalatának történő adattovábbítás jogszerűen történhet és érintettek adatai azonos védelemben részesülnek. Az EU-USA adatvédelmi pajzs kapcsán további információkat az alábbi linkre történő kattintással találhat: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_hu .
 
Az alábbi adatok a szerződés teljesítése érdekében kerülnek továbbításra:
-           továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében: telefonszám, szállítási cím, szállítási név, számlázási cím, számlázási név, email cím.
-           továbbított adatok köre az online fizetés lebonyolítása érdekében: online fizetés esetén nem kerül személyes adat továbbításra.
Ezen esetekben 3. személyek általi adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás/online fizetés lebonyolításáig tart.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
futárszolgálatok:
 • SPRINTER Futárszolgálat Kft. 1097 Budapest, Táblás u. 39. adószám 12263840-2-43,
 • Express One Hungary Kft. 1239 Budapest Európa utca 12. adószám 13947109-2-43
pénzügyi szolgáltatók:
 • CIB BANK Zrt.  1027 Budapest Medve u. 4-14 adószám: 10136915-4-44 (pénzügyi szolgáltató)
 • CafeT-rend Kft. 1143 Budapest, Stefánia út 61., adószám: 25790375-2-42 (CafeT-rend kártya szolgáltató)
Személyes adatokat hatóság vagy bíróság részére az Adatkezelő kiadhatja pl. jogi eljárásokban, bírósági, hatósági megkeresésre, vagy bűnüldöző szerv kérésére, vagy ha az Adatkezelő úgy látja, hogy ez szükséges valamely jogszerűtlen esemény, tevékenység kivizsgálásához, megelőzéséhez vagy azzal kapcsolatos egyéb intézkedéshez, vagy ha azt egyébként jogszabály előírja az Adatkezelő számára.
 1. Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei
 
Ön Adatkezelőhöz fordulhat a GDPR III. fejezete alapján az alábbi jogok érvényesítése okán:
 
-           a tájékoztatáshoz való jog érvényesítésekor,
-           a személyes adatokhoz történő hozzáférési jog érvényesítésekor,
-           a személyes adatainak helyesbítéséhez való jog érvényesítésekor,
-           a személyes adat törléséhez való jog (elfeledtetéshez való jog) érvényesítésekor,
-           az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesítésekor,
-           a személyes adat kezelésének tiltakozáshoz való jog,
-           adathordozhatósághoz való jog érvényesítésekor
 
Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedéseiről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ezt a határidőt az Adatkezelő további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatást ad [GDPR 12. cikk (3)].
 
Az adatkezelés visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján történő adatkezelés jogszerűségét.
 
Ha Ön elektronikus úton (email-ben) nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adja meg az Adatkezelő, kivéve, ha Ön ezt másként (pl. postai úton) kéri. Ebben az esetben Önnek ezt a kérelmében fel kell tüntetnie.
Adatkezelő a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, kivéve, ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre [GDPR. 12. cikk (4)].
 
Ha az Adatkezelő az Ön személyes adatait nem a hatályos jogszabályokban, így különösen a GDPR-ban foglaltak szerint kezeli, úgy a GDPR VIII. fejezete szerint:
 
 • Jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóság előtt, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR előírásait.
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Weboldal címe: http://www.naih.hu,
E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu
 
 • Jogosult bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
 
Ön közvetlenül bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó megsértette a GDPR-ban foglalt jogait. Az adatkezelővel szembeni eljárást az adatkezelő tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt vagy  - az érintett választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt is megindíthatja. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.
 
 
 1. Adatbiztonság
 
Az adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy végzi, hogy biztosítja az adatok védelmét.
 
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 
 
 1. Záró rendelkezések
Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a személyes adatok valódiságáért az érintett felel. Amennyiben nem a saját személyes adatait vagy téves adatot/személyes adatot ad meg, úgy érintett köteles a harmadik személynek Adatkezelővel szemben támasztott igényérvényesítése esetén az Adatkezelőt teljeskörűen mentesíteni.
A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban nem szabályozott kérdések tekintetében az adatkezelésre a vonatkozó jogszabályok, különösen a GDPR-ban foglaltak az irányadók.
Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő jogosult a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések, annak hatályba lépését követően alkalmazandók.
Jelen Adatvédelmi szabályzat hatályba lépésének napja: 2018. május 25.

Jó munkát kívánva,
 
Forever Living Products Magyarország Kft.