• Az ön kosara üres!

Felhasználási feltételek

A www.flpshop.hu honlap (továbbiakban: Honlap) üzemeltetője a Forever Living Products Magyarország Kft. (1184 Budapest, Nefelejcs utca 9-11., Cégjegyzékszám: 01-09-567682, Adószám: 12239818-2-44, továbbiakban: FLP)

A Honlapot bárki használhatja abból a célból, hogy megismerkedjen Társaságunk termékkínálatával. A termékeinkből vásárolni azonban csak azok a bejegyzett üzleti partnereink jogosultak, akik külön megállapodás alapján tagjai partner hálózatunknak (Forever Üzleti Partnerek).
Azok, akik nem rendelkeznek ezzel a tagsággal, további információt és adminisztratív segítséget találnak a Honlap ’Fiókom’ menüjében elérhető ’Regisztráció’ felületére kattintva.

A FLP külön magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Honlap tartalma

A Honlap az FLP saját fejlesztésű egyedi alkotása, a Honlap és az azon található minden alkalmazás, képi, hang és szöveges tartalom, design, védjegy, árujelző, stb. illetve azok elrendezése, valamint minden szerzői jog tárgyát képező alkotás szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. A Honlapon található bármely szöveggel, képpel, hanggal, tartalommal és más anyaggal, alkotással kapcsolatos szerzői jognak és más szellemi tulajdonjogoknak a tulajdonosa és/vagy feljogosított használója az FLP.

A Honlapon található információk vagy bármely adatok, anyagok jóhiszeműen kerültek felhelyezésre és kizárólag általános tájékoztató célt szolgálnak, részletes információkat közvetlenül az FLP-től jogosult a felhasználó kérni.

Az FLP nem vállal felelősséget továbbá azokért az esetleges veszteségekért, vagyoni és nem vagyoni károkért, költségekért, amelyek a Honlapjára történő belépésből vagy a Honlap használatából, vagy a Honlapon keresztül igénybevett szolgáltatások használatából közvetlenül vagy közvetetten erednek, kivéve, ha a felelősség korlátozása jogszabály által kizárt.

Vásárlás menete

A vásárlás regisztrációhoz és üzleti partneri státusz megszerzéséhez kötött, ennek hiányában a honlapra látogatók ugyanis csak termékeinket tekinthetik meg, azonban vásárlásra nem válnak jogosulttá. A vásárlás a megrendelés összeállításával kezdődik, majd annak Társaságunkhoz való eljuttatásával folytatódik. A megrendelt termékeket futárszolgálattal juttatjuk el vevőinkhez, de lehetőséget biztosítunk, azok Pick Pack Pontoknál, történő átvételére is. Választható fizetési módok: utánvét, interneten történő bankkártyás vagy PayPal fizetés.

A szállítási díj a hatályos szállítási díjtáblázat alapján kerül megállapításra, amelyről a Honlapon tájékozódhat.

A megrendelést a Forever Living Products Magyarország Kft. internetes áruháza csak azt követően fogadja, miután Ön megrendelésének véglegesítésekor a felhasználási feltételeket és az alábbi szöveget elolvasta és az abban foglaltakat elfogadta, amit a szöveg alatt elhelyezett ELFOGADOM felirat melletti négyzetbe tett jóváhagyással (pipával) igazol:
(A lenti szöveg a megrendelés opcióinak (fizetési mód, kiszállítás módja, stb.) összeállítása idején folyamatosan látható az oldal alján.)
 „A legkisebb rendelés egy egységcsomag, vagy egy olyan, különböző termékekből összeállított csomag lehet, amelynek értéke legalább nettó 55 eurónak megfelelő forint összeg + ÁFA. Ebbe az összegbe nem számít bele azon termékek ára, amelyeket a megrendelő az áruház „Oktatási és segédanyagok” vagy „F.I.T. kiegészítők” árucsoportjából rendel (pontérték nélküli termékek). Minden rendelés csak a Forever Living Products Magyarország Kft. irodáinak jóváhagyásával történhet. Ez a jóváhagyás akkor válik elismertté, amikor kézhez kapja a nevezett vásárlás után járó Forever Üzleti Partneri díjelszámolást (ld: Nemzetközi Üzletpolitika 13.01 (g)).
 
 Az internetes áruházban leadott megrendelés előzetes végösszege a mindenkori marketing rendszerbeli partneri szintnek megfelelő azonnali kedvezménnyel csökkentett érték.

A megrendelésről annak lezárását követően e-mailben automatikus visszaigazolást küldünk Önnek, majd megrendelése feldolgozása után egy újabb e-mailben részletes listát kap megrendeléséről, amely már tartalmazza az Önt esetlegesen megillető kedvezményeket is.

   Abban az esetben azonban, ha a megrendelés FLP irodai átvételkor történő fizetésre vonatkozik, csak egyetlen automatikus e-mailt küldünk a megrendelés lezárásakor. Ehhez a levélhez csatoljuk a megrendelés adatait tartalmazó listát. Ez azonban nem tartalmazza a vevőt megillető esetleges engedményt. Az ilyen megrendelést ugyanis csak a termékek átvételekor véglegesítjük, és csak ekkor írjuk jóvá az engedményt, így annak összegét előzetesen nem tudjuk megadni a vevőnek.

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollevők között kötött szerződés esetén 2014. június 13-tól hatályos a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, amely részletesen szabályozza az internetes kereskedelmet. A rendelet a fogyasztók számára biztosított indoklás nélküli elállás határidejét 14 naptári napban határozza meg.

   Jelen szöveg alján levő „ELFOGADOM” felirat melletti jelölőnégyzetbe tett pipával igazolom, hogy a fentiekben említettekkel egyetértek, azokat tudomásul veszem és magamra azokat kötelező érvényűnek fogadom el.”
 
Felek elállási és felmondási joga

Fogyasztói szerződés esetében a vonatkozó 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormány rendelet) alapján az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés okán a Kormány rendelet mellékletében rögzített minta szöveg szerint indokolás nélküli elállási, vagy a szerződés megkezdését követően felmondási jog illeti meg. A Fogyasztó a szerződés létrejöttétől számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől, ha a szerződés teljesítése megkezdődött, úgy jogosult a szerződés létrejöttétől számított 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Amennyiben a jogosult az elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton az flpgenmanager@foreverliving.hu vagy flpbudapest@foreverliving.hu címre vagy postai úton az FLP székhelyére.

Szavatosság

Kellékszavatosság

Az FLP hibás teljesítése esetén Ön kellékszavatossági igényt érvényesíthet a magyar Polgári Törvénykönyv valamint a Nemzetközi Üzletpolitika vonatkozó rendelkezései szerint.

A hibát annak felfedezése után haladéktalanul, kell közölni az FLP-vel.  A jogosultat – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy az FLP számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Termékszavatosság

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal vagy nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek.

A termék hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – a fent meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. A Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyidejűleg érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti. Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A Fogyasztó a termékszavatossági igényét a termék gyártójával vagy forgalmazójával, így az FLP-vel szemben gyakorolhatja.

Kérjük, szavatossági igény érvényesítését megelőzően ismételten tájékozódjon a szerződéskötéskor az adott termékre vonatkozó minőségi feltételekről és a termékre vonatkozó alkalmassági, fogyaszthatósági és egyéb minőségi követelményekről, amely segíthet Önnek a hibás teljesítés megítélésében.

Adatvédelem

Az FLP jogosult üzleti partnereinek, felhasználóknak személyes adatai felvételére és kezelésére. Az FLP a személyes adat felvételét és kezelését kizárólag az érintett hozzájárulásával a vonatkozó jogszabályi előírások szerint végzi. Az FLP a tevékenységéhez fűződő és az általa nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatkezelései - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján - önkéntes hozzájáruláson alapulnak.

Az adatkezelés célja egyrészt a Honlapon történő vásárlás sikeres elősegítése és támogatása, üzleti partnereivel való folyamatos kapcsolttartás, továbbá hírlevelek, tájékoztatók küldése és az üzleti partnerek folyamatos tájékoztatása az FLP termékeiről, eseményeiről.

A személyes adatok részletszabályait az FLP adatvédelmi szabályzata tartalmazza (ADATVÉDELMI NYILATKOZAT/SZABÁLYOK).

Az Üzleti partner hozzájárul ahhoz, hogy az FLP által jogszerűen felvett személyes adatokat anyavállalata a Forever Living Products Int. felé továbbítja az érintett által elfogadott Nemzetközi Üzletpolitikában megjelöltek teljesítése céljából.

Az Érintett bármikor jogosult a az Info. tv. 14. § (a), (b) és (c) pontjai alapján tájékoztatást, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását kérni, továbbá jogosult az Info.tv. 15. §-a alapján  tiltakozni a személyes adatának kezelése ellen.

Az adatkezelés NAIH nyilvántartási száma: NAIH-98260/2016

Kapcsolatfelvétel és panasz ügyintézés

A Felhasználó jogosult bármely kérdéseivel, megkeresésével vagy panaszával az FLP-t az alábbi elektronikus elérhetőségen: ugyfelszolgalat@foreverliving.hu vagy az alábbi levelezési címen, postai úton megkeresni. Az FLP ügyfélszolgálati posta címe: 1439 Budapest, Pf.: 745.

Az FLP bármely panaszt komolyan vesz és lehetőségei szerint haladéktalanul kivizsgál, de legkésőbb 30 napon belül megválaszol, amennyiben megalapozott, úgy orvosolja. Ha a panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor az FLP azt kivizsgálja. A panasz elutasítása esetén az FLP az elutasítás indokáról tájékoztatja a panaszost.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az FLP és a felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, úgy a felhasználó számára fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál:     
          http://www.nfh.hu/
- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
          A Budapesti Békéltető Testület székhelye:
          1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
          Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
          E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
          Fax: 06 (1) 488 21 86
          Telefon: 06 (1) 488 21 31

A Felhasználási feltételek egyoldalú módosítása

Az FLP jogosult jelen Felhasználási Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően nyújtott szolgáltatásokra alkalmazandók. A változásokról az FLP a regisztrált üzleti partnereit tájékoztatja.

Az FLP fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást, módosítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül, beleértve, hogy a Honlapot más domain név alá helyezze.

Jó munkát kívánva az FLP Magyarország vezetősége

........................................
Kérünk, hogy a megfelelő kiszolgálás érdekében mindig a megfelelő módon értékesíts!

A Forever ezúton is szeretné emlékeztetni Forever Üzleti Partner munkatársait, hogy a vállalati politika szerint szigorúan tilos a különféle aukciós oldalakon (mint például Vatera), vagy akár webshopokon, illetve egyéb hasonló csatornákon keresztül történő értékesítés!

Biztosítunk mindenkit afelől, hogy a Forever az utóbbi időben nagyobb erőráfordítással foglalkozik ezzel az üggyel és minden lehetséges lépést megtesz annak érdekében, hogy termékeit és partnereit megóvja az ilyen fajta értékesítésben rejlő összetett kockázattól.

Az ilyen tevékenységeket folytató Forever Üzleti Partnerek elsősorban státuszuk elvesztését teszik kockára.

Az ilyen módon és forrásból vásárlók számára nem garantált a biztonságos termékkezelés és nagy valószínűséggel az előírt tárolási feltételek sem teljesülnek. Ezáltal a megfelelő minőség sem garantálható. Fennáll továbbá annak a kockázata, hogy ezeken az ellenőrizetlen csatornákon hibás, vagy lejárt szavatosságú terméket kap a fogyasztó, mely termékek után a vásárlókat nem védi a pénz visszafizetési, illetve a csere garancia. Az így beszerzett termék után nem jár bónusz, az így beszerzett termékek mellé nem kap a vásárló megfelelő felhasználási útmutatót, sem semmiféle vásárlás utáni plusz szolgáltatást, amiket a vállalat hivatalos telephelyein, illetve független értékesítő munkatársain keresztüli kiszolgálás során a Forever magas színvonalon biztosít és, amire méltán büszke. Semmi sem érhet fel azzal a szolgáltatással, amelyet közvetlenül egy Forever Üzleti Partnertől kapnak vevőink vásárlásaik alkalmával.

Kérük, hogy jelezzétek, ha az üzletpolitikánkat sértő értékesítést tapasztaltok, mert minden egyes esetnek utána fogunk járni.

Jó munkát kívánva az FLP Magyarország vezetősége